Algemene Voorwaarden

Disclaimers & Copyrights A1 Academie.nl |  HansWansart.nl | Businessinterview.nl |

Beste cursist.

Als wij spreken over: A1 Academie.nl |  HansWansart.nl | Businessinterview.nl | spreken wij hier over de academie.
We vragen je vriendelijk om onderstaande disclaimers en het copyright zoals de informatie aandachtig te lezen en hiernaar te handelen.

Het academie materiaal voor jouw als cursist en de cursus of cursussen is/zijn zorgvuldig gekozen, wij vertrouwen oprecht hierop dat je met de cursus/ cursussen en/ of het materiaal ook zorgvuldig omgaat en behandelt.
De academie omgeving, jouw cursus/ cursussen, zoals de login zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld met derden of overgedragen.

Dank je wel voor je begrip.

Disclaimer

Alle informatie binnen deze academie omgeving is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan.
Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierop verstrekte informatie aanvaardt de academie geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook. Evenmin kan aan de digitale inhoud zoals aangegeven en de inhoud van de cursus omgeving van deze informatie geen rechten worden ontleend direct en indirect.

Alle informatie die wordt verstrekt of aangeboden, direct of indirect is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk.
Je als cursist is/bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de verstrekte informatie. De academie kan de inhoud van bijvoorbeeld cursussen zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, wijzigen of updaten.

Inkomsten disclaimer van de academie
Openheid en transparantie diverse zaken in en om de academie.
De resultaten die wij behalen met onze ervaring in de laatste meer dan 20 jaar zijn zeker niet de norm, en wij kunnen deze ook niet beloven voor de cursist. De resultaten hangen af van een veeltal van factoren zoals branche, inzet cursist, ervaring, economie en veel meer.
Het gaat niet vanzelf, het is geen hogere wiskunde die wij de cursist leren het zijn meestal logische zaken die man moet begrijpen en moet omzetten om het gewenste resultaten te bereiken. Vaak gaat dit met vallen en opstaan dan analyseren verbeteren enzovoort tot het resultaat er kan zijn. Door onze jarenlange ervaring en inzet hebben wij nu de vrijheid en het resultaat die wij beoogden.

Affiliate disclaimer
Openheid en transparantie diverse zaken in en om de academie.
Het kan voorkomen dat wij producten aanbevelen waarin wij geloven en wij eventueel een affiliate commissie krijgen als de cursist dit product via een link aanschaft.
In deze academie sluiten wij niet uit, dat wij zelfs de aanbevolen programma’s gebruiken waarin wij geloven.
Belangrijk om te weten, is dat de cursist daardoor niet meer gaat betalen, en ons doel is dan ook, dat de cursist door gebruik van deze software een beter, sneller resultaat kan behalen welke aansluit bij de cursus en visie van de academie.

Copyrights lesmateriaal
Openheid en transparantie diverse zaken in en om de academie.
Behoudens uitzondering en door schriftelijke toestemming door de academie en door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming nichts worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij fotokopieën, bestanden, elektronisch of enige andere manier.

De academie is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de in het wetboek in artikel 17 lid 2 Auteurswet van 23 september 1912 en de wijziging 1995 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) bedoelde vergoeding te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden en aansprakelijk te stellen.

Daarnaast is je academie omgeving en de login persoonsgebonden aan de cursist en deze mag niet gedeeld worden met derden, CERTIFICATEN* zijn alleen mogelijk bij een te volgen online programma met een toets.

Bij het niet nakomen of constateren van het hierboven omschreven en zonder schriftelijke toestemming is de academie gerechtigt zonder aankundiging en vergoeding de toegang permanent te blokkeren tot alle producten zonder financiële compensatie van de cursist.

Resume
Gebruik het cursusmateriaal zoals het gebruik mag worden, werk alle lessen in de volgorde af ook al weet je al iets van een onderwerp, veel succes met de cursussen aan de academie.

Disclaimer & Copyrights A1 Academie.nl |  HansWansart.nl | Businessinterview.nl
© All rights reserved